Staj

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Staj Komisyonu

Arş. Gör. Özgür Hünel (Koordinatör)

Doç. Dr.  Fehmi Soner Mazlum (Üye)


Fakülte Staj Takvimi


Staj Yeri Kabul Formu

Cumartesi Çalışma Dilekçesi (Sadece Cumartesi günü de staj yapılacaksa gerekli.)

Sigorta İstememe Dilekçesi (Sadece üniversitenin sigorta yapması istenmiyorsa gerekli.)


İşsizlik Fonu Katkısı Bilgi Formu


  • Staj Ücretlerine İşşizlik Fonu Katkısı FormuMüstehaklık Belgesi ve Nüfus Cüzdanı Fotokopisi sırasıyla sol üst köşeden zımbalanmış bir şekilde diğer evraklarla birlikte bölüm staj koordinatörüne teslim edilmelidir.
  • Müstehaklık Belgesi (Sağlık Provizyonu) E-Devlet üzerinden alınabilir.

Değerlendirme Formu (Staj bitiminde bölüm staj koordinatörüne teslim edilmelidir.)


Staj Formu Örnekleri (Staj evraklarının nasıl doldurulacağına dair örnekler.)


Erasmus Staj Formları


 

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

Görsel İletişim Tasarımı Programı Staj Yönergesi

Görsel İletişim Tasarımı Bölümüne kayıtlı öğrencilerin, mezuniyete hak kazanabilmeleri için, teorik ve pratik derslerine ek olarak, öğrenimleri ile ilgili konularda faaliyet gösteren özel ve/veya kamu kuruluşlarında staj yapmaları zorunludur.  Bu kapsamda öğrenciler kredisiz olarak 2 adet staj dersi almaktadır. GİT 210 ve GİT 322 kodlu staj dersleri, 4. yarıyıldan 7. yarıyıla kadar 30'ar iş günü olmak şartıyla tamamlanmalıdır. Stajlarını tamamlamayan ve stajı onaylanmayan öğrencilere mezuniyet belgesi verilmez.

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanimlar

Amaç
Madde 1- Bu yönerge, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Lisans öğrencilerinin staj işlemlerini yürütmek, staj esaslarını düzenlemek için hazırlanmıştır.

Kapsam

Madde 2- Bu yönerge, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Lisans programına kayıtlı öğrencilerin, mezuniyete hak kazanabilmeleri için, gerekli teorik ve pratik dersleri tamamlamalarının yanı sıra, öğrenimleri ile ilgili konularda faaliyet gösteren özel ve/veya kamu kuruluşlarında yapmak zorunda oldukları, üçüncü yarıyıl ile yedinci yarıyıl arasında, kredisiz olarak alınan, beşinci ve yedinci yarıyılda transkriptte yer alan, GİT 210 ve GİT 322 kodlu staj derslerini ve staj esaslarını kapsar.

Tanımlar

Madde 3- Bu yönetmelikte adı geçen;

Staj: Öğrencilerin eğitimleri kapsamında kuramsal ve uygulamalı derslerde edindikleri bilgi ve becerilerini, gerçek tasarım, yapım, yönetim ve üretim süreçlerinde pekiştirmelerini ve bu süreçlerde ortaya çıkan özgün durumlarla eğitimlerine yön vermelerini sağlayan faaliyetleri,

Staj Komisyonu: Öğretim elemanlarınan oluşan staj komisyonunu, Stajer Öğrenci: Staj yönergesi esaslarına göre staj yapacak öğrenciyi, Staj Raporu: Staj çalışmaları sırasında düzenlenecek belgeleri,
Firma: Staj çalışmasının yapılacağı kamu veya özel kurum ve kuruluşunu ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Staj İşlerinin Yürütülmesi

Madde 4- Staj işleri Görsel İletişim Tasarımı Bölümü “Staj Komisyonu” tarafından yönerge esaslarına uygun olarak yürütülür.

Staj Komisyonu ve Görev Süresi

Madde 5- Staj komisyonu bölüm akademik kurulu tarafından öğretim elemanları arasından görevlendirilen bir başkan ve iki üye olmak üzere üç kişiden oluşur. Komisyonun görev süresi dört yıldır.

Staj Komisyonunun Görevleri
Madde 6- a) Staj işlerinin aksamadan yürütülmesi için gerekli gördüğü önerileri Bölüm Kurulu’na getirmek.

b) Bölümün stajla ilgili kararlarına uygun olarak staj programlarını yapmak ve yürütmek.

c) Çeşitli kuruluşlardan Bölümün eğitim ve öğretim programına uygun staj yerlerinin bulunmasına yardımcı olmak,

d) Öğrencilerin buldukları staj yerlerini inceleyerek uygun olup olmadığına karar vermek.

e) Öğrencilerin staj çalışmalarını düzenlemek, kontrol etmek, değerlendirmek.

Staj Alanları

Madde 7- Staj komisyonunun onayını almak kaydıyla, stajın yurtiçi ve/veya yurtdışında aşağıda önerilen alanlarda yapılması söz konusudur:

Reklam Ajansları, Tasarım Stüdyoları, Matbaalar, Kamu ve özel kuruluşların alanla ilgili departmanları, çeşitli kuruluşların düzenledikleri tasarımla ilgili çalıştaylar, yaz okulları veya diğer mesleki etkinlikler. Bu alanlar dışında kalan işyeri ve kurumsal staj yerleri önerileri, staj komisyonunun değerlendirmesine tabidir.

Staj Biçimleri

Madde 8- Stajlar iki aşamada gerçekleştirilir. GİT 210 ve GİT 322 olarak kodlanır.

Staj Yerlerinin Belirlenmesi ve Kabulü

Madde 9- Staj yapılacak yerin staj komisyonu tarafından uygun görülerek kabul edilmesi gereklidir. Bu amaçla öğrenci staj yapmak istediği yerin genel özelliklerinin tanıtıldığı ve staj yapılacak yerdeki yetkilinin öğrenciyi stajyer olarak kabul ettiğini belirten yazıyı içeren staj yeri kabul formunu (Ek-1), Staj Komisyonu’na teslim etmelidir. Staj Komisyonu değerlendirmesini yaptıktan sonra staj yeri kabul edilen öğrencilerin listesini ilan edecektir. Staj yeri kabul edilmeyen öğrenciler yeni bir yer bularak Staj Komisyonu’na bildirmek zorundadırlar.

Staj Süresi ve Dönemleri

Madde 10- Staj süreleri, 30’ar iş günü olmak üzere iki ayrı dönemde gerçekleştirilmelidir. Öğrenci, toplam 60 iş günü olan stajlarını 3'üncü yarıyıl sonundan, 7'nci yarıyıl sonuna kadar tamamlamalıdır. Bu süre, kış yarıyıl tatilinde veya yaz döneminde de kullanılabilir. GİT 210 ve GİT 322 olarak kodlanan stajlar transkriptte 5'inci ve 7'nci dönemlerde gösterilir.

İşyeri Disiplini

Madde 11- Öğrenciler staj çalışmaları süresince çalıştıkları kuruluşun her türlü mevzuat, disiplin, yönetmelik ve çalışma koşullarına aynen uymak zorundadır. Bunlara uymayanların stajları geçersiz sayılır ve gerekirse disiplin soruşturması açılır.

İş Yerinin Stajı Değerlendirmesi ve Onayı

Madde 12- Her staj sonunda işyeri yetkilisi tarafından doldurulacak iş yeri staj değerlendirme belgesi (Ek-3), öğrenci aracılığıyla değil, staj yeri tarafından kapalı olarak posta yoluyla bölüme gönderilecektir. Bu belge stajın iş yeri tarafından onaylandığını gösteren yasal belge olarak kabul edilir.

Staj Dosyalarının Hazırlanma Esasları

Madde 13- Staj dosyaları, öğrencinin staj deneyimlerini ve çalışmalarını aktaran belge ve dökümanları içermelidir. Staj dosyalarının hazırlanmasında Bölüm Staj Komisyonu tarafından hazırlanacak Staj Raporu Hazırlama Kılavuzu'na uyulmalıdır.

Staj Raporunun Staj Komisyonuna Teslimi

Madde 14- Stajını tamamlayan öğrenci stajı takip eden yarıyıl başlangıcından itibaren 4 hafta içinde yaptığı stajla ilgili yönergede tanımlanan şekilde staj raporunu hazırlayıp, staj komisyonuna teslim etmek zorundadır.

Staj Raporunun Değerlendirilmesi

Madde 15- Staj komisyonu, öğrencinin staj raporunu inceleyip değerlendirerek stajın geçerli olup olmadığına ilişkin kararını verir. Değerlendirmelerde stajın içeriği, öğrencinin katılım düzeyi, ve rapor formatı esas alınır. Stajı değerlendirmek için “Başarılı” ve “Başarısız” olmak üzere iki not kullanılır, başarısızlık durumunda staj tekrarlanır. Sonuçlar staj değerlendirme formuna (Ek-3) işlenir.

Staj Raporunun Bölüme Teslimi
Madde 16- 
Stajyerlerin, staj yerindeki çalışmaları hakkındaki başarı durumu ve değerlendirmeyi içeren staj yöneticisinin raporu, staj raporuna eklenerek Bölüm başkanlığına sunulur.

Staj Belgelerinin Saklanması

Madde 17- Öğrencilerin staj durumu ile ilgili tüm belgeler komisyonca öğrencinin danışmanına teslim edilir ve dosyasında saklanır.

Yatay ve Dikey Geçiş Durumunda Staj Geçerliliği

Madde 18- Yatay geçiş durumunda öğrencinin geldiği üniversite-fakülte-bölüm onayı almış staj dosyalarının staj komisyonuna sunulması ve onay alması durumunda öğrenci stajdan muaf tutulacaktır. Dikey geçişle gelen öğrencilerde yaptıkları stajın bir kısmı ya da tamamı staj komisyonu onayı ile kabul edilebilir, eksik görülen staj tamamlatılacaktır.

Stajin Tamamlanması

Madde 19- Mezuniyet için GİT 210 ve GİT 322 kodlu kredisiz zorunlu olan stajın tamamlanması gereklidir. Stajı tamamlanmayan ve onaylanmayan öğrenciye mezuniyet belgesi verilmez.

Yürürlülük

Madde 20- Bu yönerge Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Yönetim Kurulu tarafından onaylandığı tarihte yürürlülüğe girer ve Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı tarafından yürütülür.